แพ็คเกจทัวร์เกาหลี

e0b981e0b89ee0b987e0b884e0b980e0b881e0b888

e0b897e0b8b1e0b8a7e0b8a3e0b98c

 

Discover Jeju 5 Days (KE)

มหัศจรรย์เกาะเชจูโด เกาะเชจู พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้านเชจู สวนพฤกษศาสตร์ยอมิจิพิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ ปราสาทช็อกโกแลต โขดหินยองดูอัม อุทยานแห่งชาติภูเขาฮัลลาซาน กรุงโซล หมู่บ้านนัมซานฮันอก สวนสนุก Lotte world ศูนย์โสม ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ชิลล่าดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งตลาดดัง

โดยสายการบินแห่งชาติเกาหลี (KE)

 

ออกเดินทางทุกวันพุธ

วันแรก กรุงเทพฯ – เกาะเชจู

22.30

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข้าหมายเลข 6 สายการบินแห่งชาติเกาหลี (KE) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

22.45

บินลัดฟ้าสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ KE652 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง Jeju Folk Village – สวนพฤกษศาสตร์ยอมิจิ – พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์

06.00

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน จากนั้นเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน คิมโป เพื่อบินเข้าสู่เกาะเชจู

08.30

เดินทางออกจากสนามบิน คิมโป เข้าสู่เกาะเชจู เที่ยวบินที่ KE1211

09.35

เดินทางถึง เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้านเชจู ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยงานหัตถกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พิธีกรรมทางความเชื่อ การละเล่นพื้นบ้าน รวมไปถึงกิจกรรมบันเทิงของคนบนเกาะเชจู สิ่งต่างๆ ที่แปลกตาเหล่านี้ยังนำมาใช้ในพิธีการสำคัญๆ ทางด้านความเชื่อ เช่น การรับขวัญเด็กเกิดใหม่ การแต่งงาน งานศพ รวมไปถึงการเคารพบรรพบุรุษและพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำเรื่องแดจังกึมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฉากในชนบท

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ พุลโกกิ เนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง จากนั้นนำท่านชม สวนพฤกษศาสตร์ยอมิจิ ตั้งอยู่บริเวณชุงมุนภายในเป็นเรือนเพาะชำขนาดมหึมาที่มีพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับมากกว่า 1,700 ชนิด รวมไปถึงการเพาะปลูกพืชน้ำขนาดใหญ่ จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ เท็ดดี้แบร์ เป็นสัญลักษณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 20 ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเทดดี้แบร์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เทดดีแบร์แฟชั่น พิธีแต่งงานแบบเทดดีแบร์ และเทดดี้แบร์ในอิริยาบถต่างๆ และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์เห็ดสดชนิดต่างๆ ผักสดต่างๆ น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JEJU KAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โขดหินยองดูอัม – ปราสาทช็อกโกแลต – อุทยานแห่งชาติภูเขาฮัลลาซาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ โขดหินยองดูอัม หินที่มีรูปทรงแปลกประหลาดคล้ายกับหัวมังกรตามตำนาน พบกับหญิงเชจูกำลังขมักขะเม้นกับการดำน้ำเพื่อหาของทะเล จึงทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่ได้มีโอกาสมาเยือน จากนั้น ชมถนนพิศวง พบความพิเศษตรงที่เราสามารถจอดรถเอาไว้เฉยๆและรถจะเคลื่อนตัวไปเองได้โดยที่ไม่ต้องมีคนขับ จากนั้นนำท่านชม ปราสาทช็อกโกแลต ศูนย์รวมของช็อกโกแลต เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของเกาหลีที่สร้างด้วยหินภูเขาไฟแห่งเกาะเชจู ช็อกโกแลตในขนาดและรูปแบบต่างๆ รวบรวมจากทั่วโลก ช็อกโกแลตรสโสม รสชาเขียว รสมะม่วง และรสใหม่ๆ ถูกผลิตขึ้นมาสำหรับผู้นิยมช็อกโกแลตทั้งหลาย และยังสามารถชมวิธีการผลิตแบบท้องถิ่นได้โดยการมองผ่านตู้กระจก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิว เป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ้วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ เมื่อจะรับประทานก็นำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ เสิร์ฟพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเขาฮัลลาซาน ประกอบด้วยภูเขา ไฟสูงตระหง่านที่ได้ดับไปเป็นเวลานานแล้ว และทุ่งนา ป่าเขา หมู่บ้านเล็กๆ และโรงแรมชั้นดีบนหาดทรายขาวสะอาด มีทางหลวงตัดข้ามเกาะ 5.16 และ 1,100 โรดส์ ตัดผ่านด้านที่ไม่สูงนักของอุทยานแห่งนี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนเกาะแห่งนี้ คุณจะสามารถมองเห็นยอดเขาโผล่พ้นกลุ่มเมฆ ภูเขา ฮัลลาซาน มีความสูง 1,950 เมตร จากระดับน้ำทะเลและเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชจู เพื่อเดินทางกลับเข้าสู่กรุงโซล

ค่ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ แฮมุนทัง โป๊ะแตกเกาหลี ประกอบด้วยอาหารทะเลสด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และผักสดนานาชนิดมาต้มบนหม้อไฟร้อนๆ รับประทานพร้อมกิมจิ และข้าวสวย

20.40

เดินทางออกจากเกาะเชจู โดยเที่ยวบินที่ KE1260

22.10

เดินทางถึงท่าอากาศยานคิมโปจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RAMADA SUITE HOTEL หรือ BESTWESTERN หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก – ศูนย์โสม – Lotte world Theme Park – ช้อปปิ้งตลาดทงแทมุน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านจากนั้นนำท่านชมหมู่บ้าน วัฒนธรรม หมู่บ้านนัมซานฮันอก ที่แห่งนี้ถือเป็นหมู่บ้านตั้งแต่สมัยดั้งเดิมของชาวเกาหลีที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้มีการจัดให้ได้เข้าชมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ โครงบ้านแบบโบราณไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ Lotte world Theme Park สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และร้านสรรพสินค้าชั้นนำอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากตั้งอยู่ท่ามกลางกรุงโซล ที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจ พร้อมกับเครื่องเล่นอันทันสมัยนานาชนิด สุดมันตื่นเต้นและเร้าใจ กับเครื่องเล่นนานาชนิด ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ได้ฟรี จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแทมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ซึ่งท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าที่แนะนำอาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง

ค่ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสมอาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบำรุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจูหรือเหล้าดองโสม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RAMADA SUITE HOTEL หรือ BESTWESTERN หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ชิลล่าดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชิลล่าดิวตี้ฟรี แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี ที่จะให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายประเภทโดยปลอดภาษีทุกชนิด ให้เวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ พิบิมพัพ พุลโกกิ ทำจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผักปรุงรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจัง (ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ได้ถ้าต้องการ เสิร์ฟพร้อมหมูผัดวุ้นเส้น และหอมใหญ่ มีน้ำขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน จนได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทยอาจไม่มี ช้อกโกแลตสโตน น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้สาลี่ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย

20.25

เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KE 653 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

23.55

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

* หมายเหตุ

1. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการแสดงโชว์ต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของบัตรเข้าชมของแต่ละรอบการแสดง อาทิ ในกรณี ที่ Hi Jump Showบัตรที่นั่งเต็ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการแสดงประเภทอื่น เช่น Nanta Show, B-Boy Show หรือ Break Out Show

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 36,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 36,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่านมีเตียงเสริม 35,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 34,900 บาท

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,900 บาท

ราคาทัวร์รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว ค่าอาหารที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ / ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน / ค่ารถรับ-ส่ง / นำเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี / ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. / หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 3 USD ต่อคนต่อวัน (ตามความสมัครใจ) ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) / ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

กรุณาเตรียมเอกสารคือ

(1) พาสปอร์ต

(2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว

(3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่

(4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

(5) สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี)

(6) รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป

แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขการบริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน

2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. การยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

ที่มา : Discovery Korea

program_14

HOT!! PROMOTION

เกาะนามิ – ยงเพียงสกีรีสอร์ท –โซรัคซาน (ขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – หมู่บ้านนัมซาน- โซลทาวเวอร์ กิมจิแลนด์-พระราชวังเคียงบ๊อค – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – สวนสนุก LOTTE WORLD JUMP SHOW- ศูนย์โสม – ช้อปปิ้งตลาดดัง

• ราคาทัวร์เกาหลี 42,900 บาท
program_21 HARMONY JEJU-DO

หินยงดูอัม- สวนหินฮารูบัง- พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล๊อค – ปราสาทช็อคโกแล๊ต – พิพิธภัณฑ์หมีเทดดี้แบร์ ยอดเขาชงซัน –พิพิธภัณฑ์ส้มเชจู – โรงถ่ายตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ (The legend) เกาะนามิ – SKI RESORT- ไร่สตอเบอร์รี่ – กิมจิแลนด์ – เอเวอร์แลนด์ – พระราชวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-ทงแดมุน – คลองชองเกชอน –JUMP SHOW- ศูนย์โสม -เมียงดง

• ราคาทัวร์เกาหลี 44,900 บาท
program_24 SNOW DREAM 1

พิเศษ!!อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ..ฟรี

อาบน้ำแร่ Spa Greenland- สกีรีสอร์ท-เอเวอร์แลนด์
คลองชองเกชอน- ทงแทมุน- พระราชวังเคียงบ๊อค-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
Dr.fish cafe – กิมจิแลนด์- Jump show-วัดโพฮึงซา – เมียงดง

• ราคาทัวร์เกาหลี 37,900 บาท
koreavacationholiday_pro-03 SNOW DREAM 2 

พิเศษ!! ให้ท่านได้ชิมขนมโบราณพร้อมกับชารสเลิศ..ฟรี

ไร่สตอร์เบอรี่-กิมจิแลนด์-สกีรีสอร์ท-เอเวอร์แลนด์-คลองชองเกชอนตลาดทงแทมุน-พระราชวังชางด๊อกกุง-Dr. fish cafe พิพิธภัณท์ขนมโบราณ – ชมโชว์วัฒนธรรมเกาหลี-ศูนย์โสม-ช้อปปิ้งเมียงดง

• ราคาทัวร์เกาหลี 37,900 บาท
koreavacationholiday_pro-02 MIRACLE KOREA 

พระราชวังเคียงบ๊อค- พิพิธภัณท์พื้นบ้าน- เกาะนามิ-ยงเพียงสกีรีสอร์ท-ไร่สตอร์เบอร์รี่- กิมจิแลนด์ เอเวอร์แลนด์- คลองชองเกชอน- ตลาดทงแทมุน-เมียงดง หมู่บ้านนัมซาน – Jump Show – ศูนย์โสม พิเศษ!! บุฟเฟ่ขาปูยักษ์..ฟรี

• ราคาทัวร์เกาหลี 37,900 บาท
program_28 SWEET JEJU 

เกาะเชจู – โขดหินยงดูอัม- พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล๊อค- ปราสาทช๊อคโกแล๊ต พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์- เสาหิน Jusangieollidae – น้ำตกจองบัง – หมู่บ้านพื้นเมืองดั้งเดิม ยอดเขาชงซัน- สวนส้ม – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –Yangji ski พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน- ศูนย์โสม- ช้อปปิ้งตลาดดัง

• ราคาทัวร์เกาหลี 38,900 บาท

ข้อมูล : www.koreavacationholiday.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: